Wat is de Overheid?

– Het Overheidsstelsel is een organisatie bestaande uit materiele, economische, technische en personele middelen die door de Staat worden ingezet om op een effciënte manier de vragen uit de maatschappij vast te stellen en eraan te beantwoorden door het verlenen van openbare goederen en diensten.

– In Spanje is de openbare administratie ondergebracht in de Uitvoerende Macht, en daar het een
gedecentraliseerde staat betreft, op drie verschillende niveaus:

– De Centrale Overheid van de Staat.
– De Overheden van de Autonome Deelstaten.
– De Instellingen die deel uitmaken van de Lokale Overheden.

– Bovendien worden ook de Openbare Instellingen die verbonden of afhankelijk zijn van genoemde Overheden gerekend tot de Openbare Administratie.

De Centrale Overheid

– De Centrale Overheid of Regering is het overkoepelende orgaan van de Staat. Haar handelingsbevoegdheden bestrijken niet allen het hele Spaanse grondgebied, maar ook alle administratieve handelingen in het buitenland.

– De Regering wordt gevormd door de Ministers die zetelen in de hoofdstad van Spanje, Madrid. Elke minister heeft de leiding over een of meerdere ministeries. De Minister President bepaalt hoeveel ministeries er zijn, welke benaming zij krijgen en welke bevoegdheden zij krijgen toegewezen.

– Daarnaast is er de Territoriale Regering, oftewel de aanwezigheid van de Centrale Regering in het hele land. Het gaat in wezen om de Afgevaardigden en de Onderafgevaardigden van de Regering.

– In iedere Autonome Deelstaat vertegenwoordigt een Afgevaardigde de Centrale Regering en hij voert het Algemene Beleid van de Staat uit in het desbetreffende Deelstaat. De onderafgevaardigde vervult dezelfde functies op Provinciaal niveau.

Het Autonome Bestuur

– Het Autonome Bestuur neemt op beleidsniveau de tweede plaats in. Het bestuur is samengesteld uit de personele, economische, materiele en technische middelen die vallen onder het gezag van de Autonome Regeringen voor de invulling van de bevoegdheden die zij wettelijk toebedeeld hebben gekregen. Hun handelingsbevoegdheid is beperkt tot het territorium waartoe zij behoren.

– In het geval van de Comunitat Valenciana bestaat er enerzijds een aantal centrale organen, zoals de “Consell” (de Raad) wier voornaamste taak het is leiding te geven aan de Valenciaanse Overheid en anderzijds de “Consellerías” (de Departementen) die functioneren als een soort Ministeries op Autonoom gebied. Zij zijn belast met een concreet aantal bevoegdheden die aan de Comunitat Valenciana zijn toegekend. In iedere Provincie bevinden zich ook de zogeheten Direcciones Territoriales, De Territoriale Directies, die genoemde departementen vertegenwoordigen in de desbetreffende Provincie en direct diensten verlenen aan de burgers.

– Van de “Consellerías”, Departementen, worden zowel het aantal als de functies bepaald door de
“President” (Voorzitter) van de Generalitat. Dit is ook het geval voor de departementen die onder leiding staan van de “Consellers” (de Raadslieden).

Het Lokale Bestuur

– Het Lokale Bestuur neemt op beleidsniveau de derde plaats in en is samengesteld uit de personele en materiele middelen waarover de Gemeenten en Provinciale Staten beschikken om hun taken uit te voeren.

– De beleidsstructuur van de Gemeenten is onderverdeeld in een aantal organen genaamd “Consejalías” (Portefeuilles), die worden beheerd door een wethouder. Onder iedere portefeuille valt een aantal bevoegdheden en taken die eigen zijn aan de Gemeente. Er is echter ook een aantal portefeuilles waar Gemeentelijke basisbevoegdheden aan zijn toegekend en die in iedere Gemeente terug te vinden zijn.

– De beleidsstructuur van Provinciale Staten is identiek aan die van de Gemeenten, hoewel de administratieve eenheden in plaats van portefeuilles, gebruikelijk Afdelingen worden genoemd, met aan het hoofd een Provinciale Afgevaardigde.

– In het geval van bijvoorbeeld de Excelentísima Diputación de Alicante, Provinciale Staten van Alicante, treffen wij de volgende afdelingen aan:

Architectuur
Informatica Maatschappelijk Welzijn
Milieu
Modernisering
Het Waterschap
Vrouwenzaken, Jeugd & Europese Residenten
Onderwijs en Cultuur
Musea Sport
Wagenpark
Belasting & Financiën Patrimonium
Offciële Provincieblad en Drukkerij
Lokale Promotie & Ontwikkeling
Gemeentelijke Hulpdiensten en Noodsituaties
Presidium
Provinciale Huisvesting
Human Resources
Infrastructuur
Binnenlands bestuur
Geestelijke Gezondheidszorg
Algemeen Secretariaat
Centrale Kas
Toerisme

Het handelen van de openbare overheden
– De openbare overheidsorganen dienen altijd objectief te handelen en het algemene belang na te streven. Dit dient te geschieden op basis van de principes van effciëntie, doeltreffendheid, hiërarchie, decentralisatie, deconcentratie en coördinatie en onderworpen te zijn aan de Grondwet, de Wet en de Rechtspraak.

Bovendien moeten zij bij het handelen ook de principes van het legitieme vertrouwen respecteren.

– In geval er sprake is van samenwerking tussen verschillende overheidsorganen, dienen zij in al wat
mogelijk is samen te werken.

– In relatie tot de burgers, dienen de overheidsorganen in overeenstemming met de principes van
transparantie, betrokkenheid, eenvoud, helderheid en nabijheid tot de burgers te handelen.

-Het handelen van de openbare overheidsorganen dient iedere vorm van discriminatie te vermijden en de gelijkheid van mogelijkheden tussen alle burgers te bevorderen.