Bestuur

Spanje kent diverse bestuurslagen, namelijk het Nationaal, Autonoom en Lokaal bestuur.

Het Algemeen Nationaal Bestuur.

De Centrale Regering heeft als taak het politieke bestuur van de regering uit te voeren.

Hiertoe is zij in Ministeries onderverdeeld :

 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking
 • Het Ministerie van Justitie
 • Het Ministerie van Defensie
 • Het Ministerie van Economische Zaken en Belastingen
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Het Ministerie van Sociaal Cultureel Welzijn
 • Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 • Het Ministerie van Industrie, Toerisme en Handel
 • Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedingsmiddelen
 • Het Ministerie van Openbaar Bestuur
 • Het Ministerie van Cultuur
 • Het Ministerie van Gezondheidszorg en Consumptie
 • Het Ministerie van Milieu
 • Het Ministerie van Volkshuisvesting
 • Het Ministerie van het Presidium

De huidige functie van het Centrale Bestuur is gebaseerd op de planning van de verschillende bestuurlijke sectoren: relaties met de Europese Unie, samenwerking met de Autonome Gewesten en Lokale Besturen, etc…

De Gewestelijke Besturen

De Staat is onderverdeeld in territoriale Gemeenten, Provincies en Autonome Gewesten.

Momenteel zijn er 17 Autonome Gewesten met een eigen Gewestelijk Statuut.

De Provincies

In Spanje zijn er 50 Provincies.

De Provincie is een lokaal beleidsorgaan dat wettelijk zelfstandig functioneert.

Het wordt gevormd door een aantal Gemeenten die vallen binnen een territoriale verdeling en is aangewezen om de werkzaamheden van de Staat uit te voeren.

De Gewestelijke Regering en het Gewestelijk Bestuur van de Provincies zijn toegewezen aan de Gedeputeerde Staten.

De Gemeenten

De regering en het bestuur van de Gemeenten zijn in handen van de Gemeentehuizen die zijn samengesteld uit de Burgemeester en de Wethouders.

Deze worden door de burgers gekozen volgens gelijke, vrij, directe en geheime verkiezingen, zoals voorgeschreven door de wet.

In Spanje zijn er meer dan 8000 Gemeenten met een grote verscheidenheid in aantal inwoners.

De Gemeenten hebben een uitvoerende macht met betrekking tot een grote verscheidenheid aan diensten, zoals transport, sociale zaken, gezondheidszorg en verkeer. De verantwoordelijkheden van de Gemeenten variëren naar gelang het aantal inwoners.

De Gemeenten die de 5000 inwoners overschrijden, hebben tevens een Gemeentelijke Commissie die de Burgemeester ondersteunt in de uitvoering van zijn taken.

In deze gevallen, is het Gemeentelijk Bestuur onderverdeeld in departementen en districten waarvan de leidinggevenden, in laatste instantie, verantwoording verschuldigd zijn aan de Burgemeester.

Beleidsorganen die ondergeschikt zijn aan de Gemeente

Het gaat hier om beleidsorganen binnen de Gemeente die belast zijn met het verlenen van bepaalde diensten.

De Wetten van de Autonome Gewesten aangaande het Lokaal Bestuur, reguleren het functioneren van de territoriale beleidsorganen die ondergeschikt zijn aan de Gemeenten.

Het betreft de decentralisatie van het bestuur in afgelegen dorpskernen.

Deze beleidsorganen hebben traditionele namen als buurtschappen (caseríos), parochies (parroquias), aldeas (gehuchten), wijken (barrios), woonkernen die bestuurlijk onder de Gemeente vallen (pedanías).

Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (Mancomunidades).

Hierbij is er sprake van een vrijwillig samenwerkingsverband tussen Gemeenten.

Het doel is gezamenlijk bepaalde Gemeentelijke diensten uit te voeren.

De Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben een wettelijke status en de bevoegdheid om hun specifieke doelstellingen uit te voeren. Zij handelen volgens eigen Statuten. Deze samenwerkingsverbanden hebben bijvoorbeeld te maken met een gezamenlijke verlening van diensten in sectoren als Sociale Zaken, Lokale Ontwikkeling, etc. …

Gewesten

Dit zijn samenvoegingen van Gemeenten als voorgesteld door het Autonome Gewest, met het doel de diensten die ze toegewezen krijgen uit te voeren.

Het initiatief om een Gewest te vormen, kan genomen worden door de Gemeenten die daarin geïnteresseerd zijn.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *